სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გარემოს დაცვა 22 ნოემბერი, 2019
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
გარემოს დაცვა 14 მარტი, 2019
ერთობლივი აუდიტის ანგარიში ჰაერის ხარისხის შესახებ
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018
გარემოს დაცვა 30 მარტი, 2018
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების სფეროს გარემოსდაცვითი მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015, 2014
გარემოს დაცვა 23 იანვარი, 2018
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2016