სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გარემოს დაცვა 30 მარტი, 2018
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების სფეროს გარემოსდაცვითი მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2017, 2016, 2015, 2014

...