სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

გარემოს დაცვა 22 ნოემბერი, 2019
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტი
პერიოდი: 2018

იხილეთ სარეკომენდაციო წერილი