სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სტრატეგია

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში რეფორმების ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, 2010 წლიდან, სამსახური სტრატეგიული განვითარების გეგმებს შეიმუშავებს. 2017 წლის ბოლოს სამსახურმა 2018-2022 წლების განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა.

განვითარების სტრატეგია მიზნად ისახავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობისა და ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობით სამსახურის როლის გაზრდას საჯარო ფინანსების მართვაში პარლამენტის, მთავრობის და საზოგადოების მეტ ჩართულობას, მმართველობითი სისტემის დანერგვას და თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებას.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018-2022 წლების განვითარების სტრატეგია საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებებისა და რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდა და სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან.

განვითარების სტრატეგია პასუხობს იმ გამოწვევებს, სამომავლო აქტივობებსა და ამოცანებს, რაც გათვალისწინებულია ევროკავშირის პროექტით - „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციური გაძლიერება“, რომლის მიზანია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობისა და პროფესონალიზმის შემდგომი გაძლიერება.