სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 28 დეკემბერი, 2020
იუსტიციის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 25 დეკემბერი, 2020
აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 18 დეკემბერი, 2020
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
დასვენება და კულტურა 18 დეკემბერი, 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 04 დეკემბერი, 2020
სსიპ − ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018