სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 04 დეკემბერი, 2020
სსიპ − ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 10 ივლისი, 2020
ხელშეკრულებების მართვის შესაბამისობის სისტემური აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 10 ივლისი, 2020
სახელმწიფო ვალის მართვის ინფორმაციული სისტემების შემდგომი რეაგირების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 26 ივნისი, 2020
წყალდიდობით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების მართვის (პრევენციის, მზადყოფნის) ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017
ეკონომიკური საქმიანობა 26 ივნისი, 2020
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
სოციალური დაცვა 26 ივნისი, 2020
შშმ პირების ხელშეწყობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017
სოციალური დაცვა 05 ივნისი, 2020
სახელმწიფო პენსიის ადმინისტრირების ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014