სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 19 ივლისი, 2016
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2014, 2013