სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 28 დეკემბერი, 2018
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის მიერ განხორციელებული საქმიანობების აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2016

. . .