სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 27 იანვარი, 2017
შპს "ბათუმის წყლის" აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2015