სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 22 მარტი, 2019
ქალაქ ბათუმში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2018, 2017, 2016

. . .