სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 31 დეკემბერი, 2014
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2012, 2011, 2010