სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 15 დეკემბერი, 2016
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2015, 2014, 2013