სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 18 დეკემბერი, 2020
ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის „კულტურის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის პრიორიტეტისთვის” გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის კანონიერების აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2019

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის „კულტურის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის პრიორიტეტისთვის“ გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის კანონიერების შესაბამისობის აუდიტი.

აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი მიგნებები:

სახელმწიფო შესყიდვები

  • „კულტურის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობისა და სპორტის პრიორიტეტისთვის“ გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა რიგ შემთხვევებში განხორციელებულია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების უგულებელყოფით. ამასთანავე, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას რიგ შემთხვევებში ვერ იქნა უზრუნველყოფილი ბაზრის კვლევის ჩატარება, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა და მომსახურების ტენდერის საშუალებით შესყიდვა, რითაც მუნიციპალიტეტმა მნიშვნელოვანი ეკონომიის მიღების შესაძლებლობა დაკარგა. აღნიშნული ფაქტები მენეჯმენტის სისუსტეზე მიუთითებს და არამართლზომიერი ქმედებების რისკებს წარმოშობს.

„კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის“ ქვეპროგრამის შესრულება

  • ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ქვეპროგრამების ფარგლებში ბენეფიციართა გამოვლენის მიზნით შექმნილი შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს საუკეთესო ინიციატივების (პროექტების) გამოსავლენად თანაბარი შესაძლებლობებისა და განვითარების პირობების შექმნას, რასაც კომისიის წევრთა მიერ სათანადო არგუმენტების გარეშე განხორციელებული შეფასებები განაპირობებს და სუბიექტური გადაწყვეტილებების წინაპირობებს ქმნის.

დასაქმებულთა რაოდენობის განსაზღვრა

  • პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებულ იურიდიულ პირებში მუშაკთა დასაქმების კუთხით არსებული კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს, ოპტიმალურად განისაზღვროს საშტატო რიცხოვნობა. ამასთანავე, კულტურის ცენტრის ბალანსზე რიცხული აქტივების გაუმართაობის გამო, ტექნიკური პერსონალი ვერ ასრულებს მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, რაც შეუსაბამოა საბიუჯეტო რესურსის ეფექტიანი და პროდუქტიული გამოყენების ვალდებულებასთან. აუდიტის პერიოდში კულტურის ცენტრში ფიქსირდება ორ სხვადასხვა საშტატო ერთეულზე მუშაკთა ერთდროულად დასაქმების ფაქტები. ამასთანავე, სამსახურებრივი მივლინების პერიოდში აღნიშნულ პირებს სრულად უნარჩუნდებოდათ ხელფასი ორივე საშტატო ერთეულზე, რის გამოც საბიუჯეტო სახსრები არამიზნობრივადაა გაცემული.

პროგრამებით გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა

  • პრიორიტეტის ფარგლებში გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრებიდან არამიზნობრივადაა ანაზღაურებული მივლინების ხარჯები და სპორტული მოედნის სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება. ამასთანავე, სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვისას ფიქსირდება სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების არასაბაზრო ფასით განსაზღვრისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში შესასრულებელ სამუშაოთა არასათანადოდ აღწერის ფაქტები, რაც შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ დაკისრებული მოვალეობის არასათანადოდ შესრულებამ განაპირობა და შესაძლოა, არამართლზომიერ ქმედებებთან იყოს დაკავშირებული.

ქონების გამოყენებასთან დაკავშირებული ხარვეზები

  • კულტურის ცენტრის 2019 წლის ერთობლივ შემოსავალში არ არის გათვალისწინებული და შესაბამისად, მოგების გადასახადით არ არის დაბეგრილი უსასყიდლოდ გაცემული ქონების სარგებლობის სავარაუდო ღირებულება. რიგ შემთხვევაში სარგებლობის საფასური არასწორადაა განსაზღვრული და დასტურდება კომერციული პროექტებისთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის ფაქტები, რაც უარყოფითად აისახება ცენტრის ფინანსურ მდგომარეობაზე. ამასთან ერთად, კულტურის ცენტრის ბალანსზე რიცხული აქტივები არასათანადო მოვლა-შენახვის გამო ზიანდება და ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარი ხდება. შედეგად, სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების მიზნით ხდება შესაბამისი ტექნიკის დაქირავება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ცენტრის დაკვეთით ჩატარებული ღონისძიებების საბიუჯეტო ხარჯს.

პროგრამების შედგენა შესრულება

  • ცალკეული პროგრამის მისაღწევი შედეგების არასწორად განსაზღვრის გამო, ვერ დგინდება შედეგებისა და მიზნის მისაღწევად დახარჯული რესურსების ურთიერთკავშირი. შესაბამისად, შეუძლებელია მიღწეული შედეგების სრულყოფილი შეფასება.

რეკომენდაცია N1: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეისწავლოს სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში არსებული სისტემური ნაკლოვანებების გამომწვევი მიზეზები და არაობიექტური გარემოებების გამოვლენის შემთხვევაში, შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები.

რეკომენდაცია N2: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას და ა(ა)იპ − ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ და კულტურის ცენტრმა შეისწავლოს სახელმწიფო შესყიდვების მართვაში არსებული სისტემური ნაკლოვანებების გამომწვევი მიზეზები და არაობიექტური გარემოებების გამოვლენის შემთხვევაში, შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები. კონკურენტუნარიანი ტენდერების ჩატარების მიზნით, დანერგონ შესყიდვის წინამოსამზადებელი სამუშაოების კონტროლის მექანიზმები, რაც ჩასატარებელი ღონისძიებების ტექნიკური და ფინანსური პარამეტრების სრულყოფილ და დროულ განსაზღვრაში გამოიხატება.

რეკომენდაცია N3: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშაოს და პრაქტიკაში დანერგოს შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც კონკურსანტთა მიერ წარმოდგენილი პროექტების არგუმენტირებული შეფასებების საფუძველზე უზრუნველყოფს საუკეთესო ინიციატივების (პროექტების) გამოვლენას და მათი რაციონალური დაფინანსებით ხელს შეუწყობს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე შემოქმედთა განვითარებას და თანაბარი შესაძლებლობების დამკვიდრებას.

რეკომენდაცია N4: ა(ა)იპ − ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრს

კულტურის ცენტრმა უზრუნველყოს არამიზნობრივად გაცემული შრომის ანაზღაურების დაბრუნება და ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე ჩარიცხვა.

რეკომენდაცია N5: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეისწავლოს მის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში დასაქმებულ პირთა კომპეტენცია და უფლება-მოვალეობები და მათზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ანალიზის საფუძველზე განახორციელოს მუშაკთა დასაქმების ისეთი სისტემა, რომელიც თითოეული დასაქმებულის კომპეტენციისა და ფუნქციური დატვირთვის გათვალისწინებით, განსაზღვრავს დასაქმებულთა ოპტიმალურ რაოდენობას და უზრუნველყოფს საბიუჯეტო რესურსის ეფექტიან და პროდუქტიულ გამოყენებას.

რეკომენდაცია N6: ა(ა)იპ − ქ. ბათუმის სპორტულ ცენტრს

ა(ა)იპ − ქ. ბათუმის სპორტულმა ცენტრმა უზრუნველყოს გერმანიის რესპუბლიკაში, ქალაქ პოტსდამში, ცენტრის დირექტორის მივლინებისას სასტუმროს ხარჯების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უზრუნველყოს მივლინების ხარჯების სახით გაცემული 2.812 ლარი ბიუჯეტის შესაბამის ანაგარიშზე ჩარიცხვა.

რეკომენდაცია N7: საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს

ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ შეისწავლოს სპორტული მოედნის მშენებლობის შესყიდვასთან დაკავშირებული ხარვეზები და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ამასთანავე, შეიმუშაოს და პრაქტიკაში დანერგოს შიდა კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებულ პროცესებზე სათანადო ზედამხედველობას.

რეკომენდაცია N8: ა(ა)იპ − ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრს

ა(ა)იპ − ქ. ბათუმის კულტურის ცენტრმა განახორციელოს 2019 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაციის კორექტირება. ამასთანავე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით, უმოკლეს ვადაში შეიმუშაოს და განახორციელოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი აქტივების გამოყენებისა და შენახვის სისტემური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ექსპლუატაციისას აქტივების ფუნქციონირებას და საქმიანობაში მათ სრულად გამოყენებას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს სხვადასხვა ღონისძიებისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ეკონომიკურად ხარჯვას.

რეკომენდაცია N9: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ უზრუნველყოს პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნების ადეკვატური მისაღწევი შედეგების და შეფასების ინდიკატორების შემუშავება, რომელთა საშუალებით მკაფიოდ წარმოჩნდება შედეგებსა და მიზნის მისაღწევად დახარჯულ რესურსებს შორის ურთიერთკავშირი, რაც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების უმთავრესი მიზანია.