სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 01 მარტი, 2019
სსიპ−საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ 2015-2017 წლებში განხორციელებული ხარჯვითი და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციების შესაბამისობის აუდიტი
პერიოდი: 2017, 2016, 2015

. . .