სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვა 14 სექტემბერი, 2018
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ფინანსური აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2017