სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 25 იანვარი, 2019
ა(ა)იპ − ქართული ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის მიერ 2016-2017 წლებში განხორციელებული ხარჯვითი ოპერაციების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2017, 2016

. . .