სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დასვენება და კულტურა 18 დეკემბერი, 2020
ა(ა)იპ - საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის საქმიანობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2019, 2018, 2017

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა ა(ა)იპ − საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მიერ 2017-2019 წლებში განხორციელებული საქმიანობა.

აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი მიგნებები:

მსოფლიოს 43-ე ოლიმპიადა

  • სპორტული ღონისძიებისთვის ხელმისაწვდომი ალტერნატიული დაფინანსების პირობებში გაიხარჯა საბიუჯეტო რესურსები, რამაც ფედერაციის საკუთარ ბიუჯეტში წარმოშვა დამატებით 903,544 ლარი. აღნიშნული ფულადი სახსრები ფედერაციამ გახარჯა სამთავრობო კომისიისა და სამინისტროს ნებართვის გარეშე, რამაც წარმოშვა საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიანი ხარჯვის რისკები;
  • ხელშეკრულებით არ არის იდენტიფიცირებული და შედეგად, გაუმჭვირვალეა ფედერაციის მხრიდან FIDE-ის წინაშე ნაკისრი ფულადი ვალდებულებების განსაზღვრის საფუძვლები. რიგ შემთხვევებში მოცემული ვალდებულებების მიხედვით ანგარიშგებისა და ხარჯვის დადასტურების კონტროლის მექანიზმი სუსტია.

შესყიდვები

  • ფედერაციის მიერ სხვადასხვა ინვენტარის/ეკიპირების/ აღჭურვილობისა და მომსახურების შესყიდვისას, მიმწოდებელი კომპანიების შერჩევა რიგ შემთხვევებში ხდებოდა ბაზრის კვლევის და შესაბამისად, ალტერნატიული შეთავაზებების განხილვა/შეფასების გარეშე.

შრომითი ხელშეკრულებები

  • შრომითი ურთიერთობები რიგ შემთხვევებში არ ეფუძნება შრომის კანონმდებლობის მოთხოვნებს: არ არის განსაზღვრული და წერილობითი ფორმით შეთანხმებული ისეთი არსებითი პირობა, როგორიცაა, შესასრულებელი სამუშაო. შესაბამისად, გაურკვეველია კონკრეტულად რა სახის სამუშაოებს ასრულებს დასაქმებული პირი, რაც სუსტი შიდა კონტროლის პირობებში იწვევს საჯარო სახსრების არაეკონომიურ და არაეფექტიან განკარგვას და ზრდის ფიქტიური შრომითი საქმიანობის ანაზღაურების რისკებს.
  • თანამშრომლებთან ზეგანაკვეთურ სამუშაოებთან დაკავშირებით გაფორმებულ შრომით ხელშეკრულებებში ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესი და ოდენობა განსაზღვრული არ არის.

რეკომენდაცია №1: სამინისტროს და ჭადრაკის ფედერაციას

საბიუჯეტო სახსრების კანონშესაბამისი, მიზნობრივი და ეფექტიანი ხარჯვის მიზნით, შეთანხმდეს და დაინერგოს ისეთი კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც სპორტული ღონისძიების ხარჯების დაფინანსების ალტერნატიული წყაროს არსებობისას, უზრუნველყოფს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების შემდგომი განკარგვის თაობაზე დროულ და ეფექტიან კომუნიკაციას.

რეკომენდაცია №2: ჭადრაკის ფედერაციას

საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის გამჭვირვალობის მიზნით:

  • FIDE-სთან შეთანხმებული ფორმატით განისაზღვროს მის მიმართ ფინანსური ვალდებულებების აღების კონკრეტული საფუძვლები/კრიტერიუმები და შეთანხმდეს შესაბამის უფლებამოსილ პირ(ებ)-თან და/ან მართვის ორგანო(ებ)-თან.
  • ხელშეკრულებით განისაზღვროს და დაინერგოს ანგარიშგების ისეთი სისტემა, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს გამოყოფილი საბიუჯეტო თანხების მიზნობრივ ხარჯვაზე კონტროლს.

რეკომენდაცია №3: ჭადრაკის ფედერაციას

საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში ეკონომიურობისა და ეფექტიანობის პრინციპების დაცვის მიზნით, კავშირის მიერ საქონლის და მომსახურების შესყიდვა განხორციელდეს ბაზრის კვლევის ეტაპზე ალტერნატიული შეთავაზებების ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე.

რეკომენდაცია №4: ჭადრაკის ფედერაციას

დასაქმებული პირის მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასების მიზნით, შრომითი ხელშეკრულებით კონკრეტულად განისაზღვროს დასაქმებულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების სახე ან კონკრეტული თანამდებობრივი პოზიციის მიხედვით შემუშავდეს სამუშაო აღწერილობები. სამუშაო დროის აღრიცხვის მიზნით დაინერგოს ისეთი კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს შრომის ანაზღაურების მატერიალური საფუძვლების შექმნას.

რეკომენდაცია №5: ჭადრაკის ფედერაციას

კანონმდებლობით გათვალისწინებული პერიოდულობით განხორციელდეს აქტივების ინვენტარიზაცია და მისი შედეგების შეფასების საფუძველზე უზრუნველყოფილ იქნეს მათი ეფექტიანი მართვა.