სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 07 თებერვალი, 2020
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2018, 2017

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების გადასახდელები, ჯამში − 19,846.8 ათასი ლარი

აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი მიგნებები:

სტიქიის შედეგების აღმოსაფხვრელად, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულია არაქმედითი ღონისძიებები. გაწეული ხარჯის მიუხედავად, მასალების უმეტესი ნაწილი გამოუყენებელია და სტიქიის შედეგები არ არის ლიკვიდირებული. მუნიციპალიტეტში არსებულმა სუსტმა კონტროლის მექანიზმებმა ვერ უზრუნველყო სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა და მიზნის მიღწევა;

მოსახლეობის უმეტესობას არ მიეწოდება სასმელი წყალი და სარგებლობს ჭებითა და წყაროებით. ხარვეზები გამოვლინდა მიწოდებული წყლის ხარისხთან დაკავშირებითაც. პრობლემის მოსაგვარებლად პასუხისმგებელ პირებს ქმედითი ღონისძიებები არ განუხორციელებიათ;

მუნიციპალიტეტის მიერ შესყიდული უხარისხო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები დაზიანებულია. მუნიციპალიტეტს არ გაუტარებია შესაბამისი ღონისძიებები პრობლემის მოსაგვარებლად;

მუნიციპალიტეტი სოციალური პროგრამის ფარგლებში იღებდა იმაზე მეტ ვალდებულებას, ვიდრე ბიუჯეტით ჰქონდა გათვალისწინებული; აგრეთვე არ ჰქონდა გათვალისწინებული წინა წლებში აღებული ვალდებულებების დაფარვა.სამედიცინო დაწესებულებებმა კუთვნილი თანხები დაიბრუნეს სასამართლო გადაწყვეტილებების საფუძველზე, რისთვისაც მუნიციპალიტეტმა დამატებითი ხარჯი გასწია;

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არათანამდებობის პირებზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები ანაზღაურებულია მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით, შესაბამისი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის გარეშე;

შიდა აუდიტის სამსახურმა ვერ უზრუნველყო მერიის შიდა კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება, ფინანსების რაციონალური მართვის და ორგანიზაციის ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობა.
 

რეკომენდაცია №1. მერიამ საკრებულოსთან შეთანხმებით შეიმუშაოს სტრატეგია, რომლითაც შესაძლებელი იქნება სტიქიის შედეგების ოპერატიული და მაქსიმალური აღმოფხვრა; აგრეთვე შეიმუშაოს და დანერგოს კონტროლის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს დასახული მიზნის მიღწევას. მერიამ შეისწავლოს დასაწყობებული სამშენებლო მასალების მდგომარეობა და გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციისთვის.
რეკომენდაცია №2. მერიამ საკრებულოსთან შეთანხმებით დაგეგმოს და განახორციელოს კომპლექსური ღონისძიებები, რომლებიც გონივრულ ვადაში უზრუნველყოფს წყალმომარაგების გაუმჯობესებასა და წყლის ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობას. ამასთანავე, ღონისძიებათა გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს როგორც წყლის, ასევე საბიუჯეტო რესურსების რაციონალურ ხარჯვას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და წყლის სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას.
რეკომენდაცია №3. მერიამ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას დაგეგმოს კონტროლის ისეთ მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიანი პროდუქტის მიღებას. ამასთანავე, რეგულარულად აწარმოოს შესყიდული ობიექტების მონიტორინგი და ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, აამოქმედოს გარანტიის მექანიზმი ნაკლოვანებების/ხარვეზების დროულად აღმოფხვრის მიზნით. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ობიექტების გამართულ ფუნქციონირებას და მოსახლეობისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტებით სარგებლობის შესაძლებლობას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. მერიამ შეისწავლოს კონკრეტული ფაქტები, გამოავლინოს პასუხისმგებელი პირები და მათ მიმართ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები.
რეკომენდაცია №4. მერიამ „მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების“ პროგრამის ბიუჯეტი დაგეგმოს მოსახლეობის ფაქტობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტმა პროგრამის განხორციელების პროცესში დანერგოს ისეთი კონტროლის სისტემა, რომელიც არ დაუშვებს საბიუჯეტო ასიგნების ზემოთ ვალდებულების აღებას. აღნიშნული მუნიციპალიტეტს საშუალებას მისცემს თავიდან აიცილოს მოქმედი კანონმდებლობის შეუსაბამო გადაწყვეტილებები.
რეკომენდაცია №5. საკრებულომ მერიასთან შეთანხმებით შეიმუშაოს შესაბამისი წესი, რომელიც უზრუნველყოფს წარმომადგენლობითი ხარჯების გაწევას რაციონალურად, ეკონომიურად და გამჭვირვალედ. აღნიშნული წესით უნდა განისაზღვროს სტუმრების კატეგორია, მიღების ფორმა, მიზანი და გამასპინძლების ეტიკეტი, ანგარიშსწორებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი და კონტროლის სხვა მექანიზმები, რაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაწეულ ხარჯებს გახდის საჯაროს და შედეგზე ორიენტირებულს.
რეკომენდაცია №6. მერიამ (შესაბამისმა პასუხისმგებელმა პირებმა) არ აანაზღაუროს საკრებულოს არათანამდებობის პირებზე უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები შესაბამისი ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის გარეშე. მნიშვნელოვანია, რომ საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესი და პრაქტიკა, სრულად შეესაბამებოდეს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებს. აღნიშნული უზრუნველყოფს საკრებულოს წევრის არაანაზღაურებადი საქმიანობის შესახებ, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ დადგენილი პრინციპის დაცვას, ასევე საბიუჯეტო სახსრების დასაბუთებულ ხარჯვას.
რეკომენდაცია №7. მერიამ განახორციელოს შიდა აუდიტის სამსახურის იმგვარი ფუნქციონირება, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის შიდა კონტროლის სისტემების შესწავლასა და შეფასებას, ასევე პროცესებში არსებული რისკებისა და სისტემური ხარვეზების გამოვლენას. მიღებული შედეგების საფუძველზე, სამსახურმა შეიმუშაოს რეკომენდაციები და განახორციელოს მისი მუდმივი მონიტორინგი. აღნიშნული ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდას და საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესებას.