სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

განათლება 22 მარტი, 2019
უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და შრომის ბაზრის თავსებადობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში

. . .