სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ეკონომიკური საქმიანობა 10 აპრილი, 2019
შპს “საქაერონავიგაციის” 2017 წლის შემოსავლების და ხარჯების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 22 მარტი, 2019
ქალაქ ბათუმში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 22 მარტი, 2019
ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში    
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 21 მარტი, 2019
სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებში ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მარტი, 2019
სსიპ − მომსახურების სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მარტი, 2019
მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების მზადყოფნის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში   
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
ეკონომიკური საქმიანობა 15 მარტი, 2019
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
ეკონომიკური საქმიანობა 15 მარტი, 2019
შპს „საქართველოს ფოსტის“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017