სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 22 ნოემბერი, 2019
გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 08 ნოემბერი, 2019
შსს აპარატის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
თავდაცვა 08 ნოემბერი, 2019
თავდაცვის სამინისტროს აპარატის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 25 ოქტომბერი, 2019
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 18 ოქტომბერი, 2019
იუსტიციის სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 18 ოქტომბერი, 2019
აჭარის ა/რ  რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების 2018 წლის ნაერთი (კონსოლიდირებული) აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
ეკონომიკური საქმიანობა 04 ოქტომბერი, 2019
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 2014-2017 წლების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015, 2014