სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 28 დეკემბერი, 2020
იუსტიციის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 18 დეკემბერი, 2020
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2019
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 26 ივნისი, 2020
წყალდიდობით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების მართვის (პრევენციის, მზადყოფნის) ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2019, 2018, 2017
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 05 ივნისი, 2020
საერთო სასამართლოების აქტივების მართვისა და სახელმწიფო შესყიდვების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 08 ნოემბერი, 2019
შსს აპარატის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 22 მარტი, 2019
ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში    
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 21 მარტი, 2019
სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებში ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 01 თებერვალი, 2019
შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 28 დეკემბერი, 2018
შსს-ს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის „112“-ის საკუთარი შემოსავლების განკარგვის აუდიტი 
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017