სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ეკონომიკური საქმიანობა 18 დეკემბერი, 2020
ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის „ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარების პრიორიტეტისთვის“ გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის კანონიერების აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2019

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის „ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარების“ პრიორიტეტისათვის 01.01.2019-31.12.2019 პერიოდში გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის კანონიერების შესაბამისობის აუდიტი.

აუდიტის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი მიგნებები:

ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება

  • ქალაქის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებით, შემსყიდველის მიერ სატენდერო წინადადებასა და ხელშეკრულებაში გაზრდილია ფაქტობრივად გასაწევი მომსახურების მოცულობა და ღირებულება; შემსყიდველის მიერ არ არის შეფასებული მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებელი მომსახურება, დადასტურებულია როგორც ფაქტობრივად გაწეული მომსახურება და გადახდილია არანაკლებ 30,501 ლარით მეტი. ამასთანავე, ბიუჯეტიდან გახარჯულია ქალაქში შინაური ცხოველების (მსხვილფეხა, რქოსანი პირუტყვი) მოძრაობის აღკვეთისათვის 411,838 ლარი, თუმცა ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, მომსახურება სრულყოფილად არ არის განხორციელებული და ვერ დგინდება, როგორ განისაზღვრა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება.

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

  • ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცესში მოქმედი რეგულაციების გაუთვალისწინებლობამ, ბაზრის კვლევის ჩაუტარებლობის პირობებში, 1,214,168 ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვებში კონკურენციის შეზღუდვა განაპირობა. ამასთანავე, აქტივების შეძენის მტკიცებულების არარსებობის პირობებში, შემსყიდველის მიერ ნაჩვენებია სამუშაოს შესრულებაში და მიმწოდებელს აუნაზღაურდა 827,333 ლარი, სამუშაოს ფაქტობრივად შესრულების დოკუმენტურად დადასტურების გარეშე მიმწოდებელს აუნაზღაურდა 310,180 ლარი, ხოლო მოქმედი რეგულაციებით გათვალისწინებულ საბაზრო ფასებთან შედარებით, მიმწოდებელზე გადახდილია არანაკლებ 41,668 ლარით მეტი. აღნიშნული გარემოებები სატენდერო პირობების კონკრეტული მიმწოდებლის ინტერესებზე მისადაგების და მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად ხარჯვაზე მიუთითებს და წარმოშობს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ არამართლზომიერი ქმედების რისკებს.

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა-სარგებლობა

  • ქალაქ ბათუმის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურებისათვის შემსყიდველის მიერ პროექტის მიმწოდებელზე ბიუჯეტიდან გადახდილია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სრული თანხა − 70,806 ლარი, თუმცა შესყიდვის პროცესში ბაზრის კვლევა ჩატარდა ხარვეზებით, არასწორად განისაზღვრა სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება. საპროექტო დოკუმენტაციის მიღების ეტაპზე არ განხორციელდა ინსპექტირება, მიღებულია 12 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების ხარვეზით შედგენილი პროექტი, რის შედეგად დადგენილ დროში, ხშირ შემთხვევაში 6-12 თვის ვადაგადაცილებით ვერ დასრულდა სამუშაოები. ამასთანავე, შემსყიდველს უფლება ჰქონდა ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის შეეწყვიტა ხელშეკრულება და დაეკისრებინა პირგასამტეხლო, რაც ფაქტობრივად არ განხორციელებულა;
  • ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ, პრომინადის მოწყობის, დაზიანებული ველობილიკებისა და გარე განათების აღდგენის შესახებ საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებისათვის, ბიუჯეტიდან გადახდილია 17,997 ლარი. წარმოდგენილი დოკუმენტებით, შესყიდვა განხორციელდა გარემოებათა დეტალური ანალიზის გარეშე. ამასთანავე, იმის გათვალისწინებით, რომ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მზად იყო, 2019-2020 წლების ბიუჯეტში სამუშაოების შესყიდვა არ განხორციელებულა და არც 2021−2024 წლების პრიორიტეტის დოკუმენტებით არის დაგეგმილი. შედეგად: შესაძლოა, რომ შემდგომში აღნიშნული პროექტი საერთოდ არ გამოიყენონ ან ბაზარზე არსებული ფასების ცვლილების გათვალისწინებით, არარელევანტური გახდეს სახარჯთაღრიცხვო ნაწილის გამოყენება, რომლის მოსალოდნელი სარგებელი გადახდილ ფასთან მიმართებით არსებითად შეუსაბამო იყოს.

სამშენებლო სამუშაოების გამარტივებული შესყიდვა

  • ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით შესყიდული სამშენებლო სამუშაოებისათვის გადახდილია სრული სახელშეკრულებო ღირებულება − 327,490 ლარი, საიდანაც: 32,678 ლარის ხარჯების დანიშნულება და ფაქტობრივად გაწევა წარმოდგენილი დოკუმენტებით არ დასტურდება, რაც წარმოშობს საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად ხარჯვის რისკებს.

მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა - პატრონობისათვის შეთავსებით დასაქმებულ პირებზე შრომის ანაზღაურების გაცემა

  • ა(ა)იპ − „ბათუმის სასაფლაოებში“ ერთდროულად ორ საშტატო პოზიციაზე დასაქმებული პირების შრომითი ურთიერთობა არ ეფუძნება მოქმედი რეგულაციების მოთხოვნებს, როგორიცაა: ხუთდღიანი სამუშაო კვირა და სამუშაო დროის რაციონალურად გამოყენება. წარმოდგენილი დოკუმენტებით არ დასტურდება ორ თანამდებობაზე ერთდროულად დასაქმებულის მიერ გაწეული საქმიანობა, რაც წარმოშობს შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების გარეშე დასაქმებულებზე ანაზღაურების გაცემის რისკებს.

მუნიციპალურ სასაფლაოებზე პრიორიტეტით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის პირობებში გაწეული ხარჯი

  • ა(ა)იპ − „ბათუმის სასაფლაოების“ მიერ, მუნიციპალურ სასაფლაოებზე სამშენებლო სამუშაოების ჩასატარებლად, მიმწოდებელზე გადახდილია 45,539 ლარი, თუმცა პრიორიტეტით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოები არასრულყოფილად და ხარვეზებითაა შესრულებული. არ იქნა გათვალისწინებული მოსახლეობის ინტერესები და არ დაკმაყოფილდა მოთხოვნები, რასაც ითვალისწინებდა პრიორიტეტი და რისთვისაც გაფორმდა ხელშეკრულება: დაზიანებულია შენობები და სავალი ბილიკები, არ არის მოწყობილი სადრენაჟე არხი და კვლავ დგება წყალი.

რეკომენდაცია N1: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ შეიმუშაოს და პრაქტიკაში დანერგოს ისეთი კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს განსახორციელებელი მომსახურების მიმდინარეობაზე ზედამხედველობას, ხარვეზების დროულ გამოვლენას და სათანადო რეაგირებას. გონივრულ დროში განსაზღვროს ქალაქის დასუფთავების მომსახურების სატენდერო წინადადებასა და ხელშეკრულებაში გასაწევი მომსახურების ფაქტობრივი მოცულობები, რომ მიწოდებული სერვისის საფასური მართლზომიერად იქნეს გადახდილი. ამასთანავე, დაადგინოს მომსახურების ღირებულების არასწორად ასახვის, მიმწოდებელზე ზედმეტად 30,501 ლარის და ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების იდენტიფიცირების გარეშე − 411,838 ლარის გადახდის გამომწვევი მიზეზები და გაატაროს სამართლებრივი ღონისძიებები.

რეკომენდაცია N2: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას და ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ და ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ დანერგოს შიდა კონტროლის მექანიზმები, გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაციის სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის, ბაზრის ტენდენციების და ფასების განვითარების დინამიკის შესწავლის, კონკურენტუნარიანი სახელმწიფო შესყიდვების და საბიუჯეტო სახსრების რაციონალური ხარჯვის უზრუნველსაყოფად. ამასთანავე, ქალაქ ბათუმის მერიის ხელმძღვანელობამ განიხილოს გარე განათების ქსელის განვითარების და მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო სახსრების დაუსაბუთებლად ხარჯვის გამომწვევი მიზეზები, ასევე აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობის ფაქტი და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს სამართლებრივი ღონისძიებები. ამასთანავე უზრუნველყოს, რომ ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ განახორციელოს შპს „აჭარგანათებაზე“ დაუსაბუთებლად გადახდილი თანხის სრული იდენტიფიცირება და ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხვა.

რეკომენდაცია N3: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას და ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ და ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ დანერგოს ისეთი კონტროლის მექანიზმები, რაც უზრუნველყოფს ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგს, ხელს შეუწყობს სამუშაოების უკეთ წარმოებას და მინიმუმამდე შეამცირებს ხარვეზებით შედგენილი პროექტების მიღებას. ამასთანავე, გამოკვლეულ იქნეს ხარვეზით მიწოდებულ საპროექტო დოკუმენტაციაზე რეაგირების განუხორციელებლობის გამომწვევი მიზეზები და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს სათანადო ღონისძიებები.

რეკომენდაცია N4: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ხელმძღვანელობამ შეიმუშაოს და დანერგოს ისეთი კონტროლის მექანიზმები, რითაც დროულად და სრულად იქნება გამოვლენილი ხარვეზები და არ დაუშვას შეუსრულებელი სამუშაოს პირობებში, სამუშაოს მიღება-ჩაბარება და მიმწოდებელზე თანხების ანაზღაურება. ამასთანავე, დაადგინოს მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებელი სახელშეკრულებო ვალდებულების პირობებში სამუშაოების ჩაბარების მიზეზები და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს სამართლებრივი ღონისძიებები.

რეკომენდაცია N5: ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს

ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვა განახორციელოს საჭიროებებისა და მიზანშეწონილობის სათანადო შესწავლისა და შესაძლო უარყოფითი შედეგების ხარჯეფექტურობის ანალიზის საფუძველზე. ამასთანავე, გამოკვლეულ იქნეს დოკუმენტაციის შესყიდვაში არსებული ხარვეზების და საბიუჯეტო სახსრების შესაძლო არარელევანტური ხარჯვის გამომწვევი მიზეზები და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს სამართლებრივი ღონისძიებები.

რეკომენდაცია N6: ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს

ა(ა)იპ − საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს მიერ შეიქმნას ისეთი კონტროლის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ზუსტად და საფუძვლიანად განისაზღვროს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება, ხოლო მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდეს მხოლოდ ფაქტობრივი დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის პირობებში. ამასთანავე, შესაბამისმა პასუხისმგებელმა პირებმა, სამშენებლო სამუშაოების მიწოდებაზე გაფორმებული გამარტივებული შესყიდვის ხელშეკრულებების ფარგლებში, უზრუნველყონ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი მტკიცებულების გარეშე მიმწოდებელზე ზედმეტად გადახდილი თანხის სრული იდენტიფიცირება და ბიუჯეტში დაბრუნება.

რეკომენდაცია N7: ა(ა)იპ − „ბათუმის სასაფლაოებს“

ა(ა)იპ − „ბათუმის სასაფლაოებში“ შემუშავდეს და ამოქმედდეს ადამიანური რესურსების მართვის ისეთი პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს „საქართველოს შრომის კოდექსის“ და აღნიშნული დაწესებულების შინაგანაწესის პირობების შესრულებას. სამუშაო დროის განმავლობაში პირის მიერ გაწეული საქმიანობის დადასტურების მიზნით, კონკრეტული პოზიციის მიხედვით განისაზღვროს დასაქმებულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები და შრომის ანაზღაურების გაცემა განხორციელდეს ფაქტობრივად შესრულებული შრომითი საქმიანობის შესაბამისად.

რეკომენდაცია N8: ა(ა)იპ − „ბათუმის სასაფლაოებს“

ა(ა)იპ − „ბათუმის სასაფლაოების“ ხელმძღვანელობამ შეიმუშაოს და დანერგოს ისეთი კონტროლის მექანიზმები, რაც დროულად და სრულად გამოავლენს ხარვეზებს და უზრუნველყოფს ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დადასტურების საფუძველზე მიმწოდებელთან ანგარიშსწორებას. ამასთანავე, დაადგინოს პრიორიტეტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების შეუსრულებლობის პირობებში საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის გამომწვევი მიზეზები და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიმართ გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები.