სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 29 მაისი, 2020
სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მიერ განხორციელებული „ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის“ აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2019, 2018

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა „ოჯახში ძალადობის შემცირების პროექტის“ ფინანსური აუდიტი. პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ (USAID) და განხორციელებულია სსიპ − ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის მიერ.

აუდიტი ჩატარდა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში. ანგარიში მომზადდა ინგლისურ ენაზე და ითარგმნა ქართულად.

აუდიტმა მოიცვა ანგარიშვალდებულების დოკუმენტის, შიდა კონტროლის სისტემისა და დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის საკითხების შეფასება.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გასცა არამოდიფიცირებული მოსაზრება ანგარიშვალდებულების დოკუმენტზე, რომ იგი 2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 31 ივლისამდე პერიოდისთვის, ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, წარმოდგენილია შეთანხმების პირობების და აღრიცხვის პოლიტიკის შესაბამისად.

 

რეკომენდაცია №1 შიდა კონტროლის გარემოსთან დაკავშირებით

შიდა კონტროლის სისტემის ეფექტიანად ფუნქციონირებისათვის მიზანშეწონილია, გაიწეროს შიდა კონტროლის პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო დოკუმენტი.

რეკომენდაცია №2 შეფასების ინდიკატორებთან დაკავშირებით

შედეგების ეფექტიანი შეფასებისათვის მიზანშეწონილია, რომ სწორად განისაზღვროს მიზნები და გაიწეროს შესაბამისი შეფასების ინდიკატორები, რომლებიც, თავის მხრივ, უნდა იყოს, სპეციფიკური, გაზომვადი, მიღწევადი, რელევანტური და დროში გაწერილი.

რეკომენდაცია №3 შრომით ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით

შრომითი ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით, მიზანშეწონილია, ფონდმა შეიმუშაოს უცხოურ ვალუტაში გადახდასთან დაკავშირებული პოლიტიკა.

რეკომენდაცია №4 სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა-განხორციელებასთან დაკავშირებით

შესყიდვების პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით:

  • ჩატარდეს რელევანტური ბაზრის კვლევა ყველა შესყიდვისთვის
  • ტენდერის გამოცხადებისას შეირჩეს ყველაზე შესაფერისი CPV კოდი, შესასყიდი ობიექტიდან გამომდინარე
  • განისაზღვროს რელევანტური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფს კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ასევე ბალანსის შენარჩუნებას ფასსა და მიწოდებული საქონლის/მომსახურების ხარისხს შორის