სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 21 დეკემბერი, 2018
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საარსებო შემწეობის ადმინისტრირების ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2017, 2016, 2015