სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 06 თებერვალი, 2018
დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის მექანიზმების აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2016, 2015