სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სოციალური დაცვა 20 იანვარი, 2016
აჭარის რეგიონში დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის ეფექტიანობის აუდიტი
პერიოდი: 2015, 2014, 2013, 2012