სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

INTOSAI

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) წევრი, ისევე როგორც გაეროს წევრი ქვეყნების უმეტესი უმაღლესი აუდიტორული ორგანოები. INTOSAI დაარსდა 1953 წელს და ამჟამად ის შედგება 195 სრული, ხუთი ასოცირებული და ერთი აფილირებული წევრისგან.

INTOSAI არის ავტონომიური, დამოუკიდებელი და აპოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს საჯარო აუდიტის სფეროში იდეების და გამოცდილების გაზიარებას საერთაშორისო დონეზე.

INTOSAI-ის გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი ორგანო არის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო კონგრესი, INCOSAI, რომელიც იკრიბება ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ. INTOSAI მოიცავს შვიდი რეგიონალურ სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს თავის წევრებს გაიზიარონ პროფესიული გამოცდილება და ითანამშრომლონ რეგიონულ დონეზე.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქტიურ მონაწილეობას იღებს INTOSAI-ის საქმიანობაში და წარმოდგენილია შემდეგ კომიტეტებში, ქვე-კომიტეტებსა და სამუშაო ჯგუფებში:

 • პროფესიული სტანდარტების კომიტეტის ქვეკომიტეტები
  • შესაბამისობის აუდიტი
  • ეფექტიანობის აუდიტი
  • შიდა სტანდარტების კონტროლი  
 • ცოდნის გაზიარების კომიტეტის სამუშაო ჯგუფები
  • სახელმწიფო ვალი
  • IT აუდიტი
  • გარემოს დაცვითი აუდიტი
  • საჯარო პოლიტიკისა და პროგრამების შეფასება
  • დიდი მონაცემების სამუშაო ჯგუფი