სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

EUROSAI

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების ევროპული ორგანიზაციის წევრი (EUROSAI), რომელიც წარმოადგენს უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) ერთ-ერთ რეგიონულ ჯგუფს. EUROSAI დაარსდა 1990 წელს და ის აერთიანებს 49 ევროპული სახელმწიფოს უმაღლეს აუდიტორულ ორგანოს და ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს.

EUROSAI-ს მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს მისი წევრი უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების პროფესიულ და ტექნიკურ განვითარებასა და თანამშრომლობას, ასევე საჯარო სექტორის აუდიტის შესწავლის განვითარებას და იმუშაოს საჯარო აუდიტის ტერმინოლოგიის ჰარმონიზაციისაკენ.

EUROSAI-ს კონგრესი არის EUROSAI-ს უმაღლესი ორგანო და შედგება ყველა წევრისგან. აღნიშნული ორგანიზაცია რეგულარულად მართავს სესიებს ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აქტიურად არის წარმოდგენილი EUROSAI-ს შემდეგ სამიზნე და სამუშაო ჯგუფებში:

  • IT სამუშაო ჯგუფი
  • გარემოს დაცვის აუდიტის სამუშაო ჯგუფი
  • უბედური შემთხვევებისა და კატასტროფების მართვის აუდიტის სამუშაო ჯგუფი
  • მუნიციპალური აუდიტის სამუშაო ჯგუფი

EUROSAI-ს სამიზნე და სამუშაო ჯგუფების წევრობა და მათ საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობა, ხელს უწყობს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში თანამედროვე მეთოდოლოგიის და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას.

დამატებითი ინფორმაციისთვის EUROSAI-ის შესახებ იხილეთ ბმული - http://www.eurosai.org/