სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ASOSAI

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური არის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების აზიური ორგანიზაციის წევრი. ASOSAI არის INTOSAI-ს ერთ-ერთი რეგიონული სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაარსდა 1979 წელს და შედგება 45 უმაღლესი აუდიტორული ორგანოსგან.

ASOSAI-ს მთავარი მიზანი არის უზრუნველყოს საჯარო აუდიტორები ტრეინინგის შესაძლებლობებითა და სწავლის გაგრძელებით, ფუნქციონირებს როგორც საინფორმაციო ცენტრი და ასევე ხელს უწყობს მათთან მჭიდრო თანამშრომლობას აუდიტის ხარისხისა და შესრულების გაუმჯობესების მიზნით.

ASOSAI-ს ფარგლებში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იღებს აქტიურ მონაწილეობას გარემოს დაცვის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში. ამასთანავე, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ესწრება ASOSAI-ს ან მისი წევრი უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების მიერ ორგანიზებულ ტრეინინგებსა და სემინარებს, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს ინსტიტუციური განვითარების პროცესს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ASOSAI-ის შესახებ იხილეთ ბმული - http://www.asosai.org