სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

შვედეთის ეროვნული აუდიტის სამსახური (The Swedish National Audit Office) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციონალური გაძლიერება“ (23.03.2010 – 30.06.2018)

შვედეთის ეროვნული აუდიტის სამსახური (The Swedish National Audit Office) „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციონალური გაძლიერება(23.03.2010 – 30.06.2018)

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურსა და შვედეთის ეროვნული აუდიტის სამსახურს შორის 2010 წელს გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი, მიზნად ისახავდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციურ განვითარებასა და გაძლიერებას მისი მანდატის შესაბამისი საქმიანობის განსახორციელებლად და საქართველოს საჯარო მმართველობის სფეროში მისი როლის ეფექტურად შესასრულებლად. წარმატებული ოთხწლიანი თანამშრომლობის შედეგად, 2014 წლის 25 მარტს ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაგრძელებას 2014–2016 წლების პერიოდისთვის, შემდგომ კი 2018 წლის 30 ივნისამდე.

პროექტის შედეგები:

  • შემუშავდა აუდიტორული საქმიანობის შემდგომ განვითარებაზე ორიენტირებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის სახელმძღვანელოები და მეთოდოლოგიები
  • შეიქმნა ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტი
  • სამსახური გაწევრიანდა INTOSAI-ის ეფექტიანობის აუდიტის ქვეკომიტეტში
  • 8 წლიანი პროექტის განმავლობაში ჩატარდა განგრძობადი ტრენინგები ეფექტიანობის აუდიტის, შესაბამისობის აუდიტისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიმართულებით
  • მხარდაჭერილ იქნა სამსახურის შესაძლებლობების განვითარება ეფექტიანობის აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით
  • განხორციელდა საპილოტე ეფექტიანობის აუდიტები შვედი ექსპერტების ჩართულობით
  • შიდა და გარე კომუნიკაცია გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა კომუნიკაციის ჯგუფი
  • პროექტის პერიოდში მუდმივად იმართებოდა სამსახურისა და საქართვლოს პარლამენტის წარმომადგენლების მაღალი რანგის სამუშაო შეხვედრები შვედეთის ეროვნულ აუდიტის სამსახურსა და შვედეთის პარლამენტში (რიქსდაგი) უწყებათა თანამშრომლობის გაცნობისა და გამოცდილების გაზიარებასთან დაკავშირებით
  • შეიქმნა და ამოქმედდა შიდა სამსახურებრივი პორტალი (Intranet)
  • სამსახური ჩართული იყო შვედეთის ეროვნული აუდიტის სამსახურის მიერ ორგანიზებულ მრავალმხრივი თანამშრომლობის პროექტში მოლდოვისა და ლატვიის უმაღლეს აუდიტორულ ინსტიტუტებთან, რომლის ფარგლებშიც ხდებოდა გამოცდილების გაზიარება როგორც ეფექტიანობის, ასევე ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის საკითხებზე.