სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის აუდიტორული საქმიანობა ფარავს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ წარმომადგენლობითი საქმიანობის უზრუნველყოფისთვის გაწეულ ხარჯებს. 

გარდა ამისა, დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ქვეყნის უმთავრესი ფინანსური და საგარეო პოლიტიკის გამტარებელი ინსტიტუტების - ფინანსთა სამინისტროს, სახაზინო სამსახურის, შემოსავლების სამსახურის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, დიპლომატიური დაწესებულებებისა და სხვა უწყებების აუდიტს. 

დეპარტამენტი ამზადებს ფინანსური, შესაბამისობის და ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშებს. შიდა კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესებისა და ნაკლოვანებათა პრევენციის მიზნით, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. ასევე, მონიტორინგს უწევს გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობას. 
 

გიორგი კეკელიშვილი

გიორგი კეკელიშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი კეკელიშვილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გუნდს 2010 წელს შეუერთდა. 

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტს ის 2018 წლის მაისიდან ხელმძღვანელობს. 2012-2018 წლებში, მას ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. პარალელურად, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტში უძღვებოდა აუდიტისა და მომსახურების განვითარების სამსახურს. 2010-2012 წლებში კი, აუდიტორად მუშაობდა. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობის პერიოდში, მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა რისკების მართვის ელექტრონული სისტემის შემუშავება.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საქმიანობის დაწყებამდე, 2007-2010 წლებში საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანია BDO-ში აუდიტორად მუშაობდა. 2006-2007 წლებში კი, სს „კორპორაცია ქინძმარაულის“ მარკეტინგის მენეჯერის პოზიცია ეკავა.

გიორგი კეკელიშვილი სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) წევრია. 

გიორგის 2016 წელს მიღებული აქვს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი აგრონომის სპეციალობით. ხოლო 2008 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაასრულა სწავლა აღრიცხვა, აუდიტი, ანალიზის სპეციალობით.

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და იტალიურ ენებს.