სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტი

ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტი უზრუნველყოფს საჯარო დაწესებულებების საქმიანობის და მათ მიერ განხორციელებული პროგრამების ეკონომიურობის, პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის შემოწმებას, შეფასებასა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადებას.

დეპარტამენტის აუდიტორული უფლებამოსილება ვრცელდება სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ბიუჯეტებიდან დაფინანსებულ პროგრამებსა და ღონისძიებებზე, ასევე სახელმწიფო მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯებსა და დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე. 

დეპარტამენტის შემადგენლობაში შედის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის სამსახური, რომლის მიზანიცაა საჯარო სექტორში არსებული სისტემური და ტექნოლოგიური რისკების იდენტიფიცირება და მათზე რეაგირება, ასევე საჯარო სექტორის ელექტრონული სერვისების გამჭვირვალედ და ეფექტიანად ფუნქციონირების ხელშეწყობა.
 

გიორგი კაპანაძე

გიორგი კაპანაძე

დეპარტამენტის უფროსი

გიორგი კაპანაძეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსად ის 2019 წელს დაინიშნა, 2014-2018 წლებში კი, ამავე დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. 

2010-2013 წლებში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში სხვადასხვა პოზიციაზე, მათ შორის, აუდიტორის თანაშემწედ, აუდიტორად და უფროს აუდიტორად მუშაობდა. 2009-2010 წლებში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სტაჟიორი იყო. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობის პარალელურად, გიორგი კაპანაძე პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. 2013-2018 წლებში, ის სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერი იყო და ეფექტიანობის აუდიტის სალექციო კურსს უძღვებოდა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მუშაობის დაწყებამდე, 2004-2008 წლებში, გიორგი კაპანაძე დიდ ბრიტანეთში, PIP Electrics-ში სხვადასხვა ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მუშაობდა.  

2002 წელს მან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა. გავლილი აქვს არაერთი პროფესიული ტრენინგი. 2012 წელს, მიღებული აქვს სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) პირველი დონის სერტიფიკატი (F1-F3). გავლილი აქვს სტაჟირების ოთხთვიანი პროგრამა აშშ-ს მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურში (GAO). 

მშობლიური ქართულის გარდა, ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.