სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ