სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ცენტრალური 06 დეკემბერი, 2019
დასკვნა "საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის პროექტზე (საბოლოო ვარიანტი)

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა დასკვნა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის შესახებ კანონის პროექტის საბოლოო ვარიანტზე. ანგარიშში განხილულია როგორც კანონპროექტით მეორე წარდგენასთან შედარებით განხორციელებული ცვლილებები, ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პროექტის თავდაპირველ ვერსიაზე გაცემული რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობა