სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

USAID-ის პროგრამა „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში” (G3) 2011 – 2012

G3 პროექტის მიზანი იყო საქართველოში მმართველობასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და გამჭვირვალობის მიმართულებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხარდაჭერა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში მიმდინარე კომპონენტი მიზნად ისახავდა სამსახურის შესაძლებლობების განვითარებას და აშშ-ს მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურთან  (GAO) თანამშრომლობის გაღრმავებას.

პროექტის შედეგები:

  • გაღრმავდა თანამშრომლობა აშშ-ის მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურთან
  • ამერიკელი ექსპერტების ხელშეწობით მომზადდა სამსახურის სტრატეგიის პროექტი 
  • GAO-ს ექსპერტების კონსულტაციებისა და მათ მიერ წარმოდგენილ მასალებზე დაყრდნობით მომზადდა საერთაშორისო აუდიტორულ სასწავლო სტაჟირების პროგრამის ანალოგის სასწავლო ტრენინგ მოდულები
  • შემუშავდა სამსახურის სტრატეგიული გეგმის 2013-2016 წლების სამოქმედო გეგმა
  • სამსახურის თანამშრომლებთან შესრულების მაჩვენებლების მიხედვით შეიქმნა ორგანიზაციის საქმიანობის წლიური მონიტორინგისა და ანგარიშის წარმოების სისტემა
  • GAO-ს ექსპერტებმა სამსახურის წარმომადგენლებისათვის ჩაატარეს რიგი ტრენინგ კურსები სხვადასხვა მიმართულებებით