სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

Good Governance Initiative (GGI)  31.12.2014 – 31.12.2020

პროექტის მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და ეფექტურობის გაძლიერება, როგორც ცენტრალურ ისევე რეგიონალურ დონეზე. სახელმწიფო სამსახურის კომპონენტი დაკავშირებულია სამსახურის სხვადასხვა მიმართულებების მხარდაჭერისაკენ: მოქალაქეთა ჩართულობისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესება, სამსახურის წარმომადგენელთა პროფესიული განვითარება, სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის გაძლიერება. პროექტს ახორციელებს USAID-ის ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაცია Tetra Tech ARD (ARD Inc.)
          
პროექტის შედეგები:

 • გაიმართა ბიუჯეტის მონიტორის გაცნობითი შეხვედრები: პარლამენტის წევრებისათვის, მუნიციპალიტეტების, NGO-ების, პარლამენტის კომიტეტების აპარატის წარმომადგენლებისათვის. 
 • მოეწყო აუდიტის ანგარიშების რეგიონული საჯარო განხილვები 9 მუნიციპალიტეტში.
 • ჩატარდა ბიუჯეტის მონიტორის მომხმარებელთა საჭიროებების კვლევა.
 • სამსახურის წარმომადგენელმა გაიარა აშშ-ს მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურის 4 თვიანი საერთაშორისო პროფესიული მომზადების საერთაშორისო პროგრამა. დაგეგმილია სამსახურის ორი წარმომადგენლის მონაწილეობა ზემოაღნიშნულ პროგრამაში.
 • სამსახურში შემოღებულ იქნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და USAID-ის ერთობლივი ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა. კონკურსის საფუძველზე საუკეთესო იდეის წარმოდგენის შესახებ სამსახურში შეირჩა და სტაჟირება გაიარა სამმა სტაჟიორმა ერთი წლის განმავლობაში.
 • გაიმართა IPSAS ტრენინგები სამსახურის წარმომადგენლებისათვის.
 • პროგრამამ უზრუნველყო სამსახურის თანამშრომლებისათვის საერთაშორისო სასერთიფიკატო პროგრამების (CFA, CIA, CGAP, IT და ა.შ.) დაფინანსება.
 • სამსახურის ორმა თანამშრომელმა გაიარა დიდ მონაცემთა ანალიზში - ISET-ის ტრენინგ-კურსები.
 • გაიმართა 20-მდე აუდიტის შედეგებისა და რეკომენდაციების განხილვებთან დაკავშირებული შეხვედრები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, თვითმმართველი ერთეულების, სამოქალაქო სექტორისა და ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისათვის.
 • მიმდინარეობს სამსახურის აუდიტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის გაძლიერება.
 • სამსახურის წარმომადგენელთა გამოცდილებისა და ცნობიერების ამაღლებისათვის გამართულ იქნა სხვადასხვა სახის ტრენინგები, მათ შორის:
  • აუდიტის ანგარიშის წერა
  • თაღლითობის დადგენა, პრევენცია და გამოვლენა
  • კომუნიკაციის გაძლიერება დაინტერესებულ მხარეებთან
 • შემუშავების პროცესშია რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის სისტემა (ARIS).
 • ეფექტიანობის აუდიტის ბლოგს დაემატა ახალი მოდული - თარგმანები, სადაც ქვეყნდება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების (GAO-ს, NAO-ს და სხვა) საუკეთესო პრაქტიკის ამსახველი ბლოგ-პოსტები.
 • დაგეგმილია ბიუჯეტის მონიტორის სხვადასხვა მოდულებზე მოკლე პრომო ვიდეოების შეიქმნა.
 • მიმდინარეობს სამსახურისა და სსიპ საჯარო ინსტიტუტის ვებ-გვერდების განახლება.
 • მიმდინარეობს სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის საჯარო სექტორის აუდიტორული მომსახურების სასერთიფიკაციო პროგრამის სახელმძღვანელოს შექმნა.