სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტი - „საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციური გაძლიერება“ (01.10.2014 – 01.10.2017)

საჯარო სამსახურების დაძმობილება (Twinning) არის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის ინსტრუმენტი, რომელიც განკუთვნილია ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი და პოტენციური კანდიდატი სახელმწიფოების და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებისთვის. პროექტი განახორციელა გერმანულ-პოლონურმა კონსორციუმმა – გერმანიის უმაღლესი აუდიტორული ორგანოს – Bundesrechnungshof (BRH) ხელმძღვანელობით და პოლონეთის ეროვნული აუდიტის სამსახურის – Najwyższa Izba Kontroli (NIK) მხარდაჭერით. 

პროექტი უზრუნველყოფდა დახმარებას ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის (ENPI) ფარგლებში, რომელიც მხარს უჭერს დემოკრატიულ განვითარებას, კანონის უზენაესობასა და ეფექტიან მმართველობას. იგი პირდაპირ უკავშირდება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 1.2 ქვემუხლს, რომლის მიზანია „დემოკრატიისა და პოლიტიკური, ეკონომიკური და ინსტიტუციური სტაბილურობის გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში“.

პროექტის საერთო მიზანს წარმოადგენდა სამსახურის მართვისა და ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება, აუდიტის ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიების შესაბამისად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით.

პროექტის შედეგები:

 • გაძლიერდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ორგანიზაციული და რესურსების მართვა 
 • განახლდა სამსახურის ორგანიზაციული სტრუქტურა
 • გადაიხედა სამსახურის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, წლიური სამოქმედო გეგმა, აუდიტის გეგმა და ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცედურები
 • შეიქმნა მეთოდოლოგიური ინსტრუქციები 
 • სამსახურმა განაახლა შესაბამისობისა და ფინანსური აუდიტების მიდგომები, რის შესაბამისადაც ერთმანეთისგან გაიმიჯნა ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტები
 • სამსახურმა დაიწყო რისკზე დაფუძნებული აუდიტის სტრატეგიის გამოყენება აუდიტის დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის
 • სამსახურში დაიწყო IT აუდიტის დანერგვა
 • გადაიხედა და განახლდა აუდიტის რეკომენდაციების მონიტორინგის პროცედურა
 • საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ბაზაზე ჩამოყალიბდა აუდიტის დასკვნების განმხილველი საპარლამენტო ჯგუფი, სამსახურის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით
 • დაიწყო აუდიტის მართვის ელექტრონული სისტემის (AMS) დანერგვა
 • სამსახურში დაიწყო თანამშრომელთა შეფასების სისტემის დანერგვა და განხორციელდა საპილოტე შეფასება
 • საჯარო აუდიტის ინსტიტუტთან მჭიდრო თანამშრომლობით განისაზღვრა სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი მიმართულებები
 • ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მაღალი რანგის შეხვედრები, როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ასევე საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებისათვის, გერმანიისა და პოლონეთის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციებში
 • გერმანელი და პოლონელი ექსპერტების ხელმძღვანელობით, სამსახურის თანამშრომლებმა პროექტის განხორციელების პერიოდში გაიარეს ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით.
 • პროექტის მიმდინარეობისას გაიმართა პროექტის მმართველი საბჭოს 26 შეხვედრა. გერმანელი და პოლონელი ექსპერტების 53 მისია.