სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციური განვითარება (რეორგანიზაციისა და რესტრუქტურიზაციის დაგეგმვა და განხორციელება) 2006 – 2012

პროექტი მიზნად ისახავდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ძირეულ ინსტიტუციურ გარდაქმნას ძირითადად ტექნიკური თვალსაზრისით. პროქტი განხორციელებულ იქნა მსოფლიო ბანკისა და პარტნიორთა გაერთიანებული ჯგუფის (SIDA, DFID, Koninkrijk der Nederlanden) საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, საქართველოში საჯარო სექტორის ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდაჭერის პროექტის (Public Sector Financial Management Reform Support Project – PSFMRSP) ფარგლებში. 

პროექტის შედეგები:

 

 • განახლდა სამსახურის მარეგულირებელი კანონმდებლობა 
 • განახლდა სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა
 • შემუშავდა და დამტკიცდა სამსახურის 2009-2012 განვითარების გეგმა
 • განვითარდა სამსახურის პროფესიული შესაძლებლობები აუდიტის სხვადასხვა მიმართულებით
 • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად განახლდა აუდიტის მეთოდოლოგიები
 • შემუშავდა საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული ფინანსური აუდიტის მეთოდოლოგიის სწავლების მოდული
 • სამსახური აღიჭურვა საინფორმაციო ტექნოლოგიების თანამედროვე სამომხმარებლო და ქსელური ინფრასტრუქტურით
 • უზრუნველყოფილ იქნა საინფორმაციო ტექნოლოგიების უსაფრთხოება (ლიცენზირებული საოფისე პროგრამები)
 • განვითარდა სამსახურის ინფრასტრუქტურა და გაუმჯობესდა სამსახურის სამუშაო გარემო
 • აშშ-ს მთავრობის ანგარიშვალდებულების სამსახურის 4 თვიანი საერთაშორისო პროფესიული მომზადების საერთაშორისო პროგრამა გაიარა სამსახურის სამმა თანამშრომელმა
 • მხარდაჭერილ იქნა უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციასა (INTOSAI) და მის რეგიონული ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფებში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლობა
 • სამსახურის წარმომადგენლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გაიმართა მრავალი სამუშაო შეხვედრა, როგორც საზღვარგარეთის ქვეყნების უმაღლეს აუდიტორული ორგანიზაციებში ასევე საქართველოში მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტების მიერ.