სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

„საქართველოს კონტროლის პალატის მხარდაჭერა“ 2003 – 2012

პირველი ორმხრივი პროექტის „საქართველოს კონტროლის პალატის მხარდაჭერა” მიზანი იყო საქართველოს უმაღლესი აუდიტორული ორგანოს ინსტიტუციონალური განვითარება და  აუდიტის სფეროში მისი შესაძლებლობების გაძლიერება.

პროექტის შედეგები:

 • გერმანელი ექსპერტების მიერ მოხდა სამსახურის საკანონმდებლო ჩარჩოს შესწავლა, სათანადო წინადადებების მომზადება, რის საფუძველზეც განახლდა სამსახურის საკანონმდებლო ჩარჩო INTOSAI-ის სტანდარტების შესაბამისად
 • განვითარდა აუდიტის პრაქტიკა და დაიხვეწა სამსახურის აუდიტის ანგარიშები
 • ეფექტიანობის აუდიტის თვალსაზრისით განხორციელდა სხვადასხვა წამყვანი ქვეყნების უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების გამოცდილების ანალიზი, რომელიც დაეხმარა სამსახურს ეფექტიანობის აუდიტის მიმართულებით  საკუთარი ორიენტირების განსაზღვრაში
 • ეფექტიანობის აუდიტის მიმართულებით გერმანელი ექსპერტების მიერ გადამზადდნენ შერჩეული აუდიტორები
 • აუდიტორებისთვის შემუშავდა პრაქტიკული სახელმძღვანელოები ეფექტიანობის სხვადასხვა ტიპის აუდიტის (წინასწარი აუდიტი (ex-ante), თანმხლები და შემდგომი აუდიტი (ex-post) ჩატარების  მოსამზადებლად 
 • პროექტმა ხელი შეუწყო ადგილობრივი თვითმმართველობის აუდიტის სფეროში საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების დანერგვას. აუდიტის პროცესის ნაკლოვანებების იდენტიფიცირებისა
 • საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი აუდიტის პრაქტიკის დანერგვის მიზნით გერმანელი აუდიტორების თანამონაწილეობით განხორციელდა ეფექტიანობის აუდიტის პილოტური შემოწმებები 
 • პროექტმა ხელი შეუწყო აუდიტორების ჩამოყალიბებისა და პროფესიული დახელოვნებისათვის სასწავლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებების განვითარებას
 • შემუშავდა სასწავლო კონცეფციები და სასწავლო გეგმები 
 • პროექტმა უზრუნველყო სამსახურის სხვდასხვა მიმართულებების მხარდაჭერა გერმანელი მოკლევადიანი ექსპერტების ჩართულობით.
 • სამსახურის თანამშრომლებმა სტაჟირება გაიარეს გერმანიის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციებში (Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen) 
 • სამსახურის აუდიტორულ პრაქტიკისა და შიდა სახელმძღვანელოებში დაინერგა ეფექტიანობის აუდიტისა და საერთაშორისო სტანდარტები
 • შემუშავებულ იქნა აუდიტის სახელმძღვანელოები და ჩატარდა საპილოტე აუდიტები
 • ჩამოყალიბდა ეფექტიანობის აუდიტის განსახორციელებლად სასწავლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ღონისძიებები
 • გაიმართა განგრძობადი სემინარები პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვასთან დაკავშირებით
 • განვითარდა და გაუმჯობესდა სამსახურის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის სტრუქტურული ორგანიზაცია და სამუშაო პროცესების განვითარება
 • შემუშავდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის სახელმძღვანელო
 • მხარდაჭერილ იქნა საქართველოს კანონი „საქართველოს კონტროლის პალატის შესახებ“ ევროკავშირის სტანდარდებთან შესაბამისობაში მოყვანა და მისი საკანონმდებლო ცვლილები
 • განხორციელდა ანგარიშგების სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფა 
 • სამსახურის ახალ თანამშრომელთათვის ჩამოყალიბდა საგანმანათლებლო  და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სისტემები
 • ხელი შეეწყო საქართველოს პარლამენტთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაციას პროექტის აქტიური მხარდაჭერით