სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტების შესაძლებლობათა გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 2030 დღის წესრიგის განხორციელების მონიტორინგისათვის

პროექტი მიზნად ისახავს გააძლიეროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების აუდიტორული უწყებების შესაძლებლობები საერთაშორისო სტანდარტების (ISSAI) აუდიტის პრაქტიკის შესაბამისად. პროექტში მონაწილე ქვეყნები: საქართველო, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, სომხეთი და უკრაინა. 

პროექტის შედეგები და დაგეგმილი აქტივობები:

  • დაიგეგმა პარალელური ეფექტიანობის აუდიტის ჩატარება მდგრადი განვითარების მე-3 მიზნის „ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისათვის“ შესაბამისად, თემაზე - ტუბერკულოზის პრევენციის და მკურნალობა
  • სამსახურის წარმომადგენლებმა გაიარეს სტაჟირება კანადის გენერალური აუდიტორის სამსახურში. კანადის მხარის მოთხოვნით გაზიარებულ იქნა სამსახურის გამოცდილება მოქალაქეთა ჩართულობის ვებპლატფორმა ბიუჯეტის მონიტორის შესახებ
  • აზერბაიჯანის, უკრაინისა და სომხეთის აუდიტორებმა სტაჟირება გაიარეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ეფექტიანობისა და ფინანსური აუდიტის დეპარტამენტებში
  • აზერბაიჯანის სამსახურის წარმომადგენლებმა სტაჟირება გაიარეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში 
  • ჩატარდა ფინანსური აუდიტის ტრენინგი აზერბაიჯანის აუდიტის სამსახურის 40 აუდიტორისთვის
  • ჩატარდა ეფექტიანობის აუდიტის ტრენინგი სომხეთის აუდიტის სამსახურის 30 აუდიტორისთვის