სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში 2012 – 2019

GIZ-მა BMZ-ის დაკვეთით 2012 წელს ახალი რეგიონალური პროგრამის - „საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში“ განხორციელება დაიწყო, რომლის მიზანია რეგიონალურ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების მხარდაჭერა, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება და საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტიანობა და ქმედუნარიანობა გაზრდა.

პროექტის შედეგები:

 • სამსახურში დაიწყო ეფექტიანობის აუდიტის დანერგვა და შემდგომი განვითარება
 • დაიხვეწა ეფექტიანობის აუდიტის მეთოდოლოგიები
 • ეფექტიანობის აუდიტის განხორციელებას ექსპერტულ დახმარებას უწევდნენ უცხო ქვეყნების უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციების ექსპერტები
 • დაიწყო დიალოგი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თანამშრომლობის ინსტიტუციონალური ფორმატის შექმნის შესახებ
 • ხელი შეეწყო საქართველოს პარლამენტთან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაციას. პროექტის აქტიური მხარდაჭერით საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ფარგლებში შეიქმნა აუდიტის ანგარიშებს განმხილველი სამუშაო ჯგუფი. 
 • მოხდა ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშების ხარისხის უზრუნველყოფა მათი წარდგენა პარლამენტისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის
 • გაიმართა რამდენიმე მაღალი რანგის დელეგაციის ვიზიტი გერმანიაში და სამუშაო შეხვედრები როგორც სამსახურის ისევე საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელთა მონაწილეობით გერმანიის უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციასა (Bundesrechnungshof) და ბუნდესტაგში
 • განხორციელდა ფინანსური აუდიტის მიმართულებით სხვადასხვა ტიპის ტრენინგ სემინარები
 • პარლამენტში შეიქმნა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან არსებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი მუდმივმოქმედი აუდიტის ჯგუფი, რომელიც განგრძობად რეჟიმში განიხილავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშებს
 • დიდი ბრიტანეთის ეროვნული აუდიტის სამსახურის (UK NAO) ექსპერტების მიერ გაზიარებულ იქნა გამოცდილება სახელმწიფოს კონსოლიდირებული ფინანსური აუდიტის ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით
 • მოხდა სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადება საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში (IPSAS)
 • შეიქმნა და გაეშვა მედია პლატფორმა „ბლოგი ეფექტიანობის აუდიტზე“, რომლის მიზანია ეფექტიანობის აუდიტის შედეგად გაცემული რეკომენდაციებისა და აუდიტორული მიგნებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა (http://blog.sao.ge/)