სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

მოხსენება ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 2009 წლისთვის 07 ოქტომბერი, 2009

საქართველოს კონტროლის პალატის წინამდებარე მოხსენებაში მოცემულია საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული ,,საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების მიმოხილვის"(შემდგომში მოკლედ მოხსენებულია როგორც: ანგარიში) ანალიზის და აუდიტის შედეგები, მისი შეფასება და რეკომენდაციები გამოვლენილი ნაკლოვანებებისა და ხარვეზების გამოსწორების თაობაზე; მოხსენება ასევე მოიცავს ინფორმაციებს აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური მიმდინარეობის შესწავლის შედეგების შესახებ