სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ევროკავშირის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მმართველობისა და მენეჯმენტის გაუმჯობესების ხელშეწყობის პროექტი (OECD/SIGMA) 2009 – 2011

SIGMA (Support for improvement in Governance and Management) არის ევროკავშირისა და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ერთობლივი პროექტი, რომელიც 1992 წლიდან ხელს უწყობს პარტნიორი ქვეყნების რეფორმების დაგეგმვასა და განხორციელებას. SIGMA-მ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ხელი შეუწყო ჩამოყალიბებულიყო დამოუკიდებელ და თანამედროვე აუდიტორულ ორგანოდ. პროექტის მიზანი იყო სამსახურის ინსტიტუციური გაძლიერება და განგრძობადი რეფორმების უზრუნველყოფა გარე აუდიტის სტანდარტების საერთაშორისო და ევროკავშირის პრაქტიკების შესაბამისად.

პროექტის შედეგები:

  • ორგანიზაციულ და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაყრდნობით შემუშავდა ტრენინგის სტრატეგია
  • შეიქმნა საჯარო გარე აუდიტის ტრენინგების პროგრამა, რამაც შემდგომში ხელი შეუწყო სსიპ-ის საჯარო აუდიტის სასერტიფიკატო პროგრამის დანერგვას 
  • გაღრმავდა თანამშრომლობა პარლამენტსა და სამსახურს შორის
  • მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართული შეხვედრებით გაიზარდა საქართველოს პარლამენტის წევრთა ცნობიერება უმაღლეს აუდიტორულ ორგანიზაციასა და პარლამენტს შორის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით
  • შემუშავდა ფინანსური აუდიტის სახელმძღვანელო