სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა 10.11.2015 – 30.06.2016 

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მხრიდან აუდიტორულ საქმიანობაში როგორც მოქალაქეთა ისევე არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჩართულობის გაზრდა, საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში სხვადასხვა ინოვაციური მეთოდისა და ინსტრუმენტის მეშვეობით სამოქალაქო თანამონაწილეობის გაუმჯობესებისათვის.

პროექტის შედეგები:

  • შეიქმნა ანალიტიკური ვებ-პლატფორმა - „ბიუჯეტის მონიტორი“, რომლის მიზანია ბიუჯეტთან დაკავშირებული კომპლექსური ინფორმაციის მარტივად მიწოდება დაინტერესებული მხარებისათვის (https://budgetmonitor.ge/en), შეძენილ იქნა ბიუჯეტის მონიტორის კიოსკები, რომლებიც განთავსებულია პარლამენტსა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შენობებში
  • გაიმართა  სამუშაო შეხვედრები საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წარმომადგენლების, სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მედიასთან, სტუდენტებსა და აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან
  • ჩატარდა ცოდნის გაზიარების შეხვედრა ტუნისის რესპუბლიკის აუდიტორთა სასამართლოს წარმომადგენლებთან მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხებზე საქართველოს მხრიდან გამოცდილების გაზიარებასთან დაკავშირებით