სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვა და მისი შესრულების კოორდინაცია, აგრეთვე სამსახურის მატერიალური უზრუნველყოფა.

დეპარტამენტი მასზე დაკისრებულ ამოცანებს შემდეგი სამსახურების მეშვეობით ახორციელებს:

საფინანსო სამსახური  გეგმავს სამსახურის ბიუჯეტს, აწარმოებს ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებას; სამსახურის საჭიროებისათვის გეგმავს და ახორციელებს საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოთა შესყიდვას.

ლოჯისტიკის სამსახური აღრიცხავს სამსახურის ბალანსზე არსებულ უძრავ და მოძრავ ქონებას, ორგანიზებას უწევს და ზედამზედველობს სამსახურის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს, ახორციელებს სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას.
 

დავით ქინქლაძე

დეპარტამენტის უფროსი