სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 30 დეკემბერი, 2014
შპს „ბათუმის წყლის“ აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2013