სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვა 20 ივლისი, 2018
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
პერიოდი: 2016