სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 13 სექტემბერი, 2019
სახელმწიფო ავტოპარკის მართვისა და რეგულირების საკითხების უწყებათაშორისი სისტემური შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში 
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 13 სექტემბერი, 2019
საგარეო საქმეთა სამინისტროს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 15 აგვისტო, 2019
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  მთავრობისა და მასთან არსებული ორგანიზაციების  ფინანსური აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 15 აგვისტო, 2019
აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსა და მასთან არსებული ორგანიზაციების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
თავდაცვა 15 აგვისტო, 2019
თავდაცვის სამინისტროს უძრავი ქონების მართვის აუდიტის ანგარიში 
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016
განათლება 12 ივლისი, 2019
განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015