სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 24 მაისი, 2019
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფინანსური აუდიტი
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2018
ჯანმრთელობის დაცვა 08 მაისი, 2019
ინფექციის პრევენცია და კონტროლი ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015
ეკონომიკური საქმიანობა 10 აპრილი, 2019
შპს “საქაერონავიგაციის” 2017 წლის შემოსავლების და ხარჯების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 22 მარტი, 2019
ქალაქ ბათუმში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
განათლება 22 მარტი, 2019
უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და შრომის ბაზრის თავსებადობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 22 მარტი, 2019
ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში    
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 21 მარტი, 2019
სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებში ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მარტი, 2019
სსიპ − მომსახურების სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017