სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 22 მარტი, 2019
ოჯახში ძალადობისგან დაცვისა და პრევენციის მექანიზმების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში    
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 21 მარტი, 2019
სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებში ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მარტი, 2019
სსიპ − მომსახურების სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 21 მარტი, 2019
მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების მზადყოფნის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში   
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
ეკონომიკური საქმიანობა 15 მარტი, 2019
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
ეკონომიკური საქმიანობა 15 მარტი, 2019
შპს „საქართველოს ფოსტის“ 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017
გარემოს დაცვა 14 მარტი, 2019
ერთობლივი აუდიტის ანგარიში ჰაერის ხარისხის შესახებ
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 01 მარტი, 2019
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016-2017 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016