სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

განათლება 28 თებერვალი, 2020
უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016
განათლება 27 დეკემბერი, 2019
სსიპ−საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესყიდვების შესაბამისობის აუდიტი
ტიპი: შესაბამისობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017
განათლება 12 ივლისი, 2019
განათლების მართვის ინფორმაციული სისტემების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2018, 2017, 2016, 2015
განათლება 22 მარტი, 2019
უმაღლესი განათლების პროგრამებისა და შრომის ბაზრის თავსებადობის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ეფექტიანობის აუდიტი პერიოდი: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
განათლება 14 სექტემბერი, 2018
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ფინანსური აუდიტის ანგარიში
ტიპი: ფინანსური აუდიტი პერიოდი: 2017